Estudi científic

Hipòtesi de treball de l’estudi científic:
“L’adquisició d’hàbits saludables des de la infància redueix els riscos de la malaltia cardiovascular i millora la qualitat de vida en edat adulta”

El disseny del Programa SI! es fonamenta en evidències científiques que avalen la seva efectivitat, com ara la inclusió de l’entorn immediat del nen, tot incloent també les famílies, el professorat i la resta de l’entorn escolar. A més a més de tractar-se d’una intervenció a diferents nivells, als components clàssics dels programes de promoció de salut (com l’alimentació o l’activitat física), s’han afegit els components del cos i el cor i de la gestió emocional. D’aquesta manera s’aconsegueix donar una visió holística de la salut que interrelaciona els 4 components amb la salut cardiovascular.

Mitjançant l’adquisició de coneixements es pretén aconseguir un canvi d’actituds que finalment es tradueixi en l’adopció d’hàbits saludables que perdurin en el temps. Per això, l’avaluació es realitza al voltant d’aquests tres eixos. És a dir, es mesuren els canvis en els 4 components, pel que fa a coneixements, actituds i hàbits i s’espera una repercussió en paràmetres físics de salut, que s’avaluen mitjançant indicadors de la literatura científica com ara l’índex de massa corporal, el perímetre de la cintura o els plecs del greix subcutani.

L’eficàcia del Programa SI! s’avalua mitjançant estudis aleatoritzats i controlats. 

SI! Infantil


programasi evaluacio 3 años
Amb la finalitat de valorar l’eficàcia del Programa SI! d’Educació Infantil es dugué a terme un estudi aleatoritzat i controlat en 24 centres educatius de Madrid (12 d’intervenció i 12 de control) durant els cursos escolars 2011-2012 fins al 2013-2014. S’avaluà l’ambient escolar i els coneixements, actituds i hàbits cardiosaludables de les famílies, professorat i alumnes. D’altra banda, en els nens i nenes participants es van mesurar una sèrie de paràmetres de salut cardiovascular com la pressió arterial, el perímetre de la cintura, la talla, el pes i els plecs de greix subcutani.

Els resultats finals mostraren que després de tres cursos, els coneixements, actituds i hàbits relacionats amb la salut cardiovascular milloren de forma significativa en el grup d’alumnes participants al Programa SI!, essent el component d’activitat física on més diferències es trobaren. També es va poder demostrar que l’adquisició de coneixements saludables per part dels infants es tradueix en l’adherència a hàbits de vida saludables i en la modificació de paràmetres físics de salut cardiovascular. En finalitzar l’estudi es va trobar que els nens amb sobrepès o obesitat que van participar al Programa SI! des dels 3 anys havien reduït més notablement els seus indicadors de salut cardiovascular com el percentatge de greix o el perímetre de la cintura.

Veure Publicacions

2015 ‘The SI! Program for cardiovascular health promotion in early childhood: A cluster randomized trial’ Peñalvo JL, Santos-Beneit G, Sotos-Prieto M, Bodega P, Oliva B, Òrrit X, Rodríguez C, Fernández-Alvira J, Redondo J, Vedanthan R, Bansilal S, Gómez E, Fuster V. J Am Coll Cardiol 66 (14): 1525-1534

2015 ‘Association between anthropometry and high blood pressure in a representative sample of preschoolers in Madrid’ Santos-Beneit G, Sotos-Prieto M, Pocock S, Redondo J, Fuster V, Peñalvo JL. Rev Esp Cardiol (English ed) 68(6):477-484

2014 ‘Parental and self-reported dietary and physical activity habits in preschoolers and their socio-economic determinants’ Sotos-Prieto M, Santos-Beneit G, Pocock S, Redondo J, Fuster V, Peñalvo JL. Public Health Nutr 3:1-11

2013 ‘A cluster randomized trial to evaluate the efficacy of a school-based behavioral intervention for health promotion among children aged 3 to 5’ Peñalvo JL, Santos-Beneit G, Sotos-Prieto M, Martínez R, Rodríguez C, Franco M, López-Romero P, Pocock S, Redondo J, Fuster V. BMC Public Health 13: 656

2013 ‘The Program SI! intervention for enhancing a healthy lifestyle in preschoolers: first results from a cluster randomized trial’ Peñalvo JL, Sotos-Prieto M, Santos-Beneit G, Pocock S, Redondo J, Fuster V. BMC Public Health 13: 1208.

Si! Primària

Gràcies als excel·lents resultats obtinguts a Infantil, es va començar l’estudi del Programa SI! de Primària, incloent un seguiment dels alumnes que van començar la seva vida escolar amb el Programa SI! (als 3 anys), esperant així confirmar la tendència tan positiva trobada en aquesta primera etapa d’Educació Infantil. L’estudi tindrà una duració total de 6 cursos acadèmics (el total de l’etapa d’Educació Primària); va començar a l’octubre del 2014 i acabarà al juny del 2020..

El sistema d’avaluació és semblant al d’Infantil, s’adapten els qüestionaris de coneixements, actituds i hàbits a la nova franja d’edat (dels 6 als 11 anys) i es mantenen els mateixos mesuraments antropomètrics i de pressió arterial. Amb la finalitat d’avaluar l’efecte del Programa SI! en diferents etapes educatives, participen al programa de Primària 48 centres educatius de nova incorporació (Madrid-Sur) i 21 de les escoles que van completar l’estudi del Programa SI! d’Infantil (Madrid-Capital). Així es podrà avaluar l’impacte de la intervenció a les escoles que apliquen el Programa SI! només a Primària, només a Infantil o als dos nivells. La intervenció de Primària s’ha dissenyat en dues etapes, la primera inclou els 3 primers cursos i la segona els 3 darrers, de manera que els centres s’aleatoritzaran en 4 grups, que actuaran com a centres control o d’intervenció en diferents moments de l’estudi i s’avaluarà l’eficàcia del programa en diferents moments i amb diferent durada.

 

programaSI intpri

Veure Publicacions

2015 ‘Development and validation of a questionnaire to evaluate lifestyle-related behaviors in elementary school children’ Santos-Beneit G, Sotos-Prieto M, Bodega P, Rodríguez C, Òrrit X, Pérez-Escoda N, Bisquerra R, Fuster V, Peñalvo JL. BMC Public Health 15: 901-907.

Si! Secundària

El Programa SI! de Secundària es troba en fase de desenvolupament i es preveu començar l’estudi pilot previ a l’aleatoritzat al curs 2016-2017. Ja s’han format grups de treball en 6 instituts de Catalunya i s’han dut a terme els primers grups focals i les primeres proves de materials. Tant la intervenció com l’avaluació s’adaptaran a l’edat corresponent (dels 12 als 16 anys) i s’ampliaran els mesuraments de paràmetres fisiològics associats a l’obesitat com el nivell de colesterol en sang, ja que en aquesta edat es preveu detectar una major prevalença de determinats factors de risc cardiovascular.